.עיצוב משחק דיסניי

.עבודה נעשתה כניסיון לתיק עבודות 

כל האלמנטים עוצבו ידני