.עיצוב משחק דיסניי
.עבודה נעשתה כניסיון לתיק עבודות 

כל האלמנטים עוצבו ידני